Esp | Gal | Eng

Avisos legais

A - REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (U.E.)
B - CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN
C - CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB


A - REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (U.E.)

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) que modifica a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenrolo, o responsable do sitio web, cumprindo o disposto no art. 5 e 6 da LOPD, informa a tódolos usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que deben de prestar autorización para que estos sexan incorporados nun ficheiro automatizado.

Os usuarios que accedan pola súa propia vontade á páxina web e fagan uso dos teléfonos e enderezos de contacto, aceptan expresamente e de xeito libre e inequívoco que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

1 - Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por E-mail, Fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Ditas comunicacións comerciais serán relacionadas sobre productos ou servizos ofrecidos polo prestador, así coma por parte dos colaboradores ou partners cos que éste houbese acadado algún acordo de promoción comercial entre os seus clientes. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso ós datos persoais. En todo caso as comunicacións comerciais serán realizadas por parte do prestador e serán de productos e servizos relacionados co sector do prestador..

2 - Realizar estudos estatísticos.

3 - Tramitar encargos, solicitudes ou calquera clase de petición que sexa realizada polo usuario a traveso de calquera forma de contacto das que se poñen a dispor do usuario no sitio web da compañía.

4 - Remitir o boletín de novas da páxina web.

O prestador informa e garante expresamente ós usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que sempre que fora a realizarse algunha clase de cesión de datos persoais, solicitarase previamente o consentimento expreso, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

Tódolos datos solicitados a traveso do sitio web son de obrigado cumprimento, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ó de cara ó usuario. No caso de que non sexan facilitados tódolos datos, o prestador non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

O prestador vai garantir en todo caso ó usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por elo, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto cunha copia do seu DNI, a traveso dos seguintes medios:

1 - E-Mail: administracion@climafrio.gal

2 - Telf: +34 981 872 707

3 - Correo Postal: REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L. (CLIMAFRIO). Rúa Deán Pequeno, 113 - 15960 Riveira (A Coruña)

Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscripción facilitados facendo clic no apartado de darse de baixa de tódolos correos electrónicos remitidos por parte do prestador.

Do mesmo xeito, o prestador adoptou tódalas medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.B - CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN

As partes contratantes, declaran coñecer e aceptar as condicións xerais de contratación de REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L. (CLIMAFRIO), que se atopan ó seu dispor nas súas oficinas con enderezo na Rúa Deán Pequeno, 113 - 15960 Riveira (A Coruña) na URL: http://www.climafrio.gal/ e no Rexistro de Bens Mobles da Coruña, e de xeito expreso acordan someter á Lei española todo litixio, discrepancia ou reclamación resultante da contratación efectuada, e ó arbitraxe do Tribunal da Asociación para o Arbitraxe Mercantil "TAM" da Coruña, no marco dos seus Regulamentos, ó cal se encomenda a administración da arbitraxe e a designación do árbitro ó tribunal arbitral, obrigándose dende agora ó cumprimiento da decisión arbitral. Os domicilios e medios electrónicos reseñados no contrato designanse expresamente como medios de notificación a tódolos efectos, incluidos os do procedemento arbitral.

Clic neste logo para ver en formato .pdf as condicións xerais de contratación.


C - CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB www.climafrio.gal

Refrigeración de Riveira, S.L. (de agora en diante Climafrío), con enderezo postal na Rúa Deán Pequeno, 113 – 15960 Riveira (A Coruña), con CIF B15405681, representada por D. Antonio Miranda Blanco, pon ó seu dispor no seu sitio web www.climafrio.gal determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Climafrío por parte dos USUARIOS que acedan ó mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ó USUARIO no sitio web climafrio.gal en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a traveso da Internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se houbese producido esta aceptación.

Refrigeración de Riveira, S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 1199 do arquivo, sección xeral, folio 201, folla C-6765, inscrición 1a e inscrición 2a.

O acceso ó sitio web de Climafrío implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei, e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA. O sitio web de Climafrío foi realizado por un lado, co obxecto de poñer a dispor de terceiros información sobre as súas actividades, e polo outro, poñer a dispor dos usuarios a posibilidade de contactar con Climafrío para solicitar información adicional.

SEGUNDA. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

2.1. A utilización do sitio web de Climafrío, non conleva a obriga de inscrición do USUARIO, agás si este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en climafrio.gal onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, e esta suscripción rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web rexense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan proibidos tódolos actos que vulneren la legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Climafrío proíbe os seguintes:

2.1.1. Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a traveso do mesmo por diferentes medios, calquera tipo de dano ós sistemas de Climafrío ou a terceiros.

2.1.2. Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de xeito encuberto, o envío de correos masivos SPAM ou envío de grandes mensaxes ca finalidade de bloquear servidores da rede mail bombing.

2.2. Climafrío poderá interromper en calquera intre o acceso ó seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais - ver cláusula quinta -.

TERCEIRA. CONTIDOS. Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

3.1. Climafrío, utilizando fontes internas e externas de tal xeito que Climafrío únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

3.2. Terceiros alleos a Climafrío ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a traveso de ligazóns (links) a outros sitios web, ou a novas doutros sitios dos que non é titular Climafrío. Climafrío en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de tódalas ligazóns. O USUARIO que desexe establecer unha ligazón no seu sitio web ó sitio web de Climafrío non fará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a dispor no referido sitio web.

3.3. Climafrío reservase o dereito a modificar en calquera intre os contidos existentes no seu sitio web.

CUARTA. RESPONSABILIDADE.

4.1. Climafrío en ningún caso será responsable de:

4.1.1. Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de xeito que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

4.1.2. Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

4.2. Climafrío reservase o dereito a suspender o acceso sen aviso previo de xeito discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse. Asemade, Climafrío colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no mesmo intre en que teña coñecemento de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilegal.

QUINTA. DEREITOS DE AUTOR E MARCA.

Climafrío é unha marca rexistrada. Queda proibida a utilización allea por calqueira medio da marca Climafrío, que inclúe tanto o nome coma o logotipo, agás consentimento expreso de Climafrío. Quedan reservados tódolos dereitos. Ademáis, o sitio web de Climafrío – os contidos propios, a programación e o deseño do seu sitio web – atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente proibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, agás consentimento expreso de Climafrío.

SEXTA. XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.

As presentes condicións xerais rexense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Ribeira (A Coruña) renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

SÉTIMA. No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Climafrío poderá non exercitar algun dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos agás recoñecemento expreso por parte de Climafrío.